Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

EGZAMINY 2019

EGZAMINY 2019 INFORMACJE

INFORMACJE dla zdających - egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty:

Uczniowie zgłaszają się na egzamin o godz. 8.00

Okrycia wierzchnie, torebki itp. pozostawiają w szatni.

O godz. 8.20 i 10.20(zakres II dla gimnazjum) uczniowie wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsce.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 i 11.00(zakres II dla gimnazjum), po tym czasie spóźnieni uczniowie nie będą wpuszczani na salę.

Do sali uczniowie wnoszą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku matematyki – linijkę.
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystać z takich urządzeń w tej sali.

Obowiązuje strój galowy, każdy uczeń posiada ważną legitymację lub inny dokument tożsamości.

Dodatkowe informacje na temat przebiegu egzaminu w danej sali przekaże przewodniczący Zespołu Nadzorującego.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. TERMIN GŁÓWNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. TERMIN DODATKOWY 3, 4, 5 czerwca 2019r.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

6. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

7. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

8. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

PRZEPROWADZANIE KAŻDEGO ZAKRESU CZĘŚCI PIERWSZEJ I CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

8.20, 10.20 – uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście, losują i zajmują miejsce.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
d. o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

9.00, 11.00 – rozdanie arkuszy egzaminacyjnych

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
b. kodowanie arkuszy
c. ZN sprawdza poprawność kodowania
d. zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem,

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD.
Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący ZN, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej)

e. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem może opuścić salę egzaminacyjną wg ustalonych procedur (podanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego)

f. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

g. po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN:
- informuje o zakończeniu pracy
- wyznacza dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- po zebraniu arkuszy uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną

                           ------------------------

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. TERMIN GŁÓWNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

a) język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) - godz. 9:00

b) matematyka –16 kwietnia 2019r. (wtorek) - godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) - godz. 9:00

3. TERMIN DODATKOWY 3, 4, 5 czerwca 2019r. – godz.11.00

Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:
a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów z przyczyn losowych bądź zdrowotnych ALBO
b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin
ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, następuje w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150
minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie
więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

8.20 – uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście, losują i zajmują miejsce.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

d. o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań i niezakłócaniu pracy innym w czasie egzaminu

e. o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich
urządzeń w tej sali

9.00 – rozdanie arkuszy egzaminacyjnych

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

a następnie poleca zdającym:
- sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi
- sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
- sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
- zakodowanie arkuszy egzaminacyjnych (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną).

Następnie ZN
- sprawdza poprawność kodowania
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem
wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
- zapisuje na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD.

 

Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący ZN, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

W każdym pakiecie z arkuszami są różne wersje, nie można ich rozpoznać, ta informacja jest zakodowana.

W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej)

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem może opuścić salę egzaminacyjną wg ustalonych procedur.
(zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika, członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym)

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN:
- informuje o zakończeniu pracy
- wyznacza dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- po zebraniu arkuszy uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną

Przewodniczący ZN pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów.

                                                            - / -
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

5. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronie internetowej:
www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl
w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu i egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:
a. Informatory o egzaminie
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin przekazania wyników – do 14 czerwca 2019 r.

Zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu - 21 czerwca 2019 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Szczegóły rozdział 7.5 str.50 w

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

----------------------------

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

www.oke.wroc.pl