Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-czerwiec 2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

TERMIN 16-18 czerwca 2020r.

16.06. (wtorek) – 9.00
język polski: 120' (z dostosowaniem 180')


17.06. ( środa) – 9.00
matematyka: 100" (z dostosowaniem 150')


18.06. (czwartek) – 9.00
język obcy nowożytny: 90' (z dostosowaniem 135')

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca 2020r.

E8