1 szkoa

Poprzedniczką obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących była siedmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 2 powołana decyzją władz szkolnych w 1946 roku. Jej pierwszą siedzibą był budynek dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 203 uczniów. Ich liczba stale wzrastała i w 1948 roku siedziba szkoły została przeniesiona do budynku przy ulicy Roosvelta 1 (dzisiejszy plac Bankowy 1). Liczba uczniów zwiększyła się do 284 i przygotowano dla nich 10 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną ze sceną, świetlicę, pomieszczenia warsztatów, bibliotekę wraz z czytelnią. Na terenie szkoły działały liczne organizacje: harcerstwo, PCK, spółdzielnia uczniowska.

W 1950 roku powstał chór szkolny. Lata 1950-1957 charakteryzuje rozwój szkoły w różnych dziedzinach. Kiedy liczba uczniów wzrosła do 560 następuje przebudowa szkoły. Z dotychczasowej sali gimnastycznej wygospodarowano trzy dodatkowe izby lekcyjne. Salę gimnastyczną przeniesiono do świetlicy miejskiej przy ul. Poniatowskiego (dawne "Zacisze").

Przez cały okres działalności wzrastała liczba harcerzy w efekcie czego w 1964 powstał szczep ZHP.

Od 1966 roku obserwuje się w szkole wzrost zainteresowania nauczycieli podnoszeniem jakości pracy. W latach 1966-1969 nauczyciele uznawani byli za specjalistów w zakresie propagowania nowych metod nauczania i wychowania. Prowadzili liczne lekcje pokazowe, wygłaszali odczyty dla kolegów z różnych placówek w mieście i regionie. Byli także opiekunami zespołów samokształceniowych. W tym okresie (1968) doceniono rozwój szczepu harcerskiego, któremu KH ZHP w Jaworze nadała imię "Piastów Śląskich" oraz sztandar, który ufundowała szkolna społeczność.

Rok 1971 można uznać za początek sukcesów uczniów i ich opiekunów w licznych konkursach i ich kolejnych edycjach na etapie rejonu, powiatu, województwa. Na szczególne wyróżnienie zasługują osiągnięcia w konkursach: matematycznym, polonistycznym, biologicznym, fizycznym, geograficznym, recytatorskim. W tym roku powstaje zespół "Przyjaciółki", który odnosi sukcesy na licznych przeglądach i w konkursach szkół naszego rejonu. Rozrasta się szczep harcerski, który na przestrzeni dziesięciu lat (1970-1980) skupia 8 drużyn zuchowych, 10 harcerskich i własną kadrę instruktorską (w liczbie 14 osób) pozyskaną spośród własnych nauczycieli.

Przez cały okres istnienia szkoły wzrasta liczba uczniów. Rok szkolny 1983/1984 rozpoczyna ich 940 w 32 oddziałach, w tym 5 klas pierwszych). W marcu tego roku rozpoczęły się przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Młodzież powiększała swą wiedzę w trójstopniowym konkursie historycznym. Zwiedziła Panoramę Racławicką i odwiedziła Wyższą Szkołę Oficerską noszącą imię patrona. W uroczystości nadania imienia szkole udział wzięli licznie zaproszeni goście z miasta.

Od 1985 roku uczniowie nosili nową tarczę szkolną z podobizną patrona. W marcu 1986 roku w rocznicę nadania imienia szkole zorganizowano uroczysty bal, na którym młodzież wystąpiła w historycznych strojach z epoki. W szkole nie zapomniano także o prozie codziennego życia. Odbywały się liczne spotkania np.: z gościem z garnizonu wojskowego we Władysławowie, literatami w ramach kolejnych Jaworskich Biesiad Literackich.

Rok szkolny 1986/1987 wyróżniał się otwarciem szkoły na ówczesną Europę. We wrześniu gościła w placówce delegacja z NRD. Efektem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy. W tym roku rozpoczęto także budowę hali sportowej. Szkoła była wysoko oceniana przez władze miejskie. W lutym 1986 roku szkołę wyróżniono ją "za zasługi dla miasta Jawora". Powierzono jej także obowiązek zabezpieczenia trasy 40 Jubileuszowego Wyścigu Pokoju. 5 grudnia 1987 roku zorganizowano jubileusz 40-lecia szkoły z udziałem licznych gości i absolwentów. Przez cały okres powoli, ale systematycznie rosła liczba uczniów i nauczycieli. W roku 1987 było 691 uczniów i 29 nauczycieli, a już dwa lata później w 1989 - 700 uczniów i 38 nauczycieli.

Rok szkolny 1989/1990 był szczególny. 4 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej z udziałem władz miasta i gości z NRD. W październiku placówka została wyróżniona dyplomem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Legnicy za wspieranie osiągnięć nowatorskich w dziedzinie oświaty i wychowania. W dowód uznania dla działalności szkoły powierzano jej miły obowiązek organizowania miejskiej akademii upamiętniającej Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W listopadzie 1990 roku powołano fundację "Nasza Szkoła" z której dochód został przeznaczony na doposażenie szkoły. Sukces z poprzedniego roku zadecydował o wyborze uczniów "dwójki" do przygotowania programu artystycznego na miejskie obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W grudniu w szkole odbyła się pierwsza wigilia dająca początek nowej tradycji w placówce. W styczniu 1991 roku odeszła na zasłużoną emeryturę dotychczasowa dyrektor szkoły pani Irena Bauer. Pozostawiła po sobie placówkę w pełni rozwoju, a co najważniejsze zapoczątkowała reformy, zadbała o świetną atmosferę do pracy i nauki. Wszystko to składało się na obraz szkoły przyjaznej uczniowi, integrującej grono do wspólnej pracy i wspólnego spędzania czasu wolnego. Dowodem najwyższego uznania dla pracy nauczycieli były przyznawane im nagrody a wśród nich medale KEN, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże zasługi, nagrody Kuratora KOiW, nagrody Inspektora Oświaty w Jaworze, odznaczenia harcerskie i inne.

Nowy dyrektor szkoły pani Elżbieta Witek, wybrana przez grono pedagogiczne, kontynuując dzieło poprzedniego kierownictwa, dostrzegła nowe możliwości rozwoju placówki. 11 maja 1991 roku zorganizowano pierwszy bal dobroczynny, z którego dochód zasilił w całości fundację szkoły. Pani Witek starała się integrować grono pedagogiczne, poprzez wspólne wyjazdy. Pierwszy z nich miał miejsce w czerwcu 1991 roku. Piękna wycieczka do Paryża zapoczątkowała kolejne i stała się okazją do bogacenia wiedzy o Europie, a w przyszłości przełożyła się na wspólne, liczne wyjazdy nauczycieli z uczniami. W czerwcu po raz pierwszy wręczono nagrody pieniężne najlepszym absolwentom, co również zapoczątkowało nową tradycję. Szkoła otworzyła swe podwoje dla gości. Symboliczne stały się odwiedziny pani Else Rodig, która jako była Jaworzanka w swej sentymentalnej podróży zechciała odwiedzić dawną szkołę i została zaskoczona miłym przyjęciem przez grono pedagogiczne. W grudniu 1991 roku odwiedziła szkołę grupa Holendrów, oferując pomoc. Był to początek zagranicznej współpracy szkoły w nowych warunkach społeczno-politycznych. 31 grudnia odbył się kolejny bal dobroczynny zasilający fundusz fundacji szkolnej. W marcu szkoła otrzymała zbiór minerałów od prywatnego kolekcjonera wzbogacający pracownię geograficzną. W kwietniu gościem szkoły był pan Antoni Gucwiński dyrektor wrocławskiego ZOO, który zaprezentował uczniom egzotyczne zwierzęta i interesująco opowiedział o ich życiu.

Lata dziewięćdziesiąte to w szkole okres wytężonej pracy. Opracowano liczne programy pracy z uczniem zdolnym, których efektem były wysokie lokaty w konkursach: polonistycznym, matematycznym, biologicznym, historycznym, fizycznym, chemicznym , technicznym, plastycznym i innych.

Także wieloletnia praca nauczycieli wychowania fizycznego zaczęła przynosić rezultaty. W maju 1992 roku szkoła była gospodarzem Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego z okazji 750-lecia Jawora. Wzięły w nim udział czołowe drużyny regionu: Gwardia-Wrocław, Polonia-Świdnica, Gaudia-Trzebnica, MKS-Lubań oraz Olimpia Jawor. Uczennice naszej szkoły zrzeszone w klubie "Olimpia" zaczęły odnosić pierwsze sukcesy i rozbudziły zainteresowanie uczniów "siatkówką", w której "dwójka" specjalizuje się do dziś.

W roku 1992 powołano po raz pierwszy rzecznika praw ucznia, którego uroczyście zaprzysiężono. Jego zadaniem stało się reprezentowanie praw uczniów wobec nauczycieli, a w razie konfliktów prowadzenie negocjacji. Obok sportu szkolnego jedną z dziedzin działalności szkolnej stała się turystyka. Uczniowie brali udział w licznych szkolnych, rejonowych i wojewódzkich imprezach organizowanych przez Szkolne Koło Krajobrazowo-Turystycznych. Rajdy i biwaki na trwały zagościły w kalendarzu imprez szkolnych.

W 1996 roku z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Witek powstał Szkolny Kub Europejski, który skupiał naszą młodzież oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Paszowicach. Celem Klubu stało się pogłębianie wiedzy o Europie oraz Unii Europejskiej. Wszelkie działania były wspierane przez Komitet Europejski w Wałbrzychu oraz komitet Integracji Europejskiej w Warszawie. Zajęcia Klubu przyczyniły się do propagowania wiedzy o Unii Europejskiej przed przystąpieniem do Niej Polski. Dzięki pracy nauczycieli biologii i geografii nasza szkoła stała się liderem w propagowaniu idei ekologicznych oraz programów promujących zdrowie. W 1996 roku, z okazji 50 rocznicy powstania szkoły przygotowano uroczystość jubileuszową. Odbył się również bal z udziałem licznych gości i absolwentów szkoły.

W 1998 roku z inicjatywy pani dyrektor Witek przy wsparciu rodziców powstała klasa liceum ogólnokształcącego dająca początek nowej szkole. Decyzję o powstaniu liceum wydało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a organem prowadzącym na podstawie porozumienia miejscowych władz stała się Gmina Jawor.

W wyniku reformy edukacji w roku 1999 na bazie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: wygasająca szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Obecnie w skład Zespołu wchodzą Gimnazjum nr 2 i II Liceum ogólnokształcące w Jaworze.