„Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”

to projekt realizowany przez Gminę Jawor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze projektem objętych zostało72 uczniów i 36 nauczycieli.

Realizowane są zajęcia o charakterze: rozwijającym uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczym oraz kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne.

Rodzaje zajęć realizowanych w ramach projektu

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne,

- koło fizyczne,

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z psychologiem

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

- zajęcia z j. niemieckiego ( 2 grupy).