Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

PÓŁKOLONIE LETNIE 2020

apolkolonie

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze. 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Półkolonie organizowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze przy ul. Plac Bankowy1.
2. Uczestnik półkolonii nabywa prawa do udziału w zajęciach na podstawie złożonej w sekretariacie szkoły i potwierdzonej - Karty Kwalifikacyjnej, która została przekazana opiekunom danego turnusu.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.14.00.
4. Uczestnicy przychodzą do szkoły w godz. 9.00 - 9.15.
5. Uczestnik przychodząc na półkolonie:
- musi być zdrowy – bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
6. Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
7. Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie odbiera dziecko z półkolonii w przypadku wystąpienia u jego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności).
8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci.
10. W razie choroby dziecka lub innych przypadków losowych, należy powiadomić organizatora półkolonii o nieobecności dziecka.
11. Osoba przyprowadzająca dziecko na półkolonię lub odbierająca:
- nie wchodzi na teren obiektu; odbiór dziecka odbywa się na podobnych zasadach (wychowawca wyprowadza dzieci przed budynek),
- jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
12. Podczas przebywania na półkolonii uczestników obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (wg wytycznych GIS, MZ, MEN) podczas:
- korzystania z pionu sanitarnego,
- korzystania ze stołówki (zmianowe wydawanie posiłków, zajmowanie przy stolikach ½ miejsc z dostępnej ilości, każda grupa ma wyznaczone miejsca przy stolikach).
13. W takcie zajęć prowadzonych na terenie obiektu każda grupa przebywa
w wyznaczonej sali.
14. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz stosować środki do dezynfekcji.
15. Liczebność grup (wg wytycznych GIS, MZ, MEN):
- w przypadku dzieci do 10 roku życia – do 12 osób,
- w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia – do 14 osób.
16. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach (z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN),
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii (z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN)
17. Uczestnicy mają obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
- brać udział w realizacji programu półkolonii,
- zachowywać środki ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN,
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie),
- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
- przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
18. Uczestnik półkolonii przynosi własne przybory, np. potrzebne do zajęć plastycznych, po uzgodnieniu z wychowawcą.
19. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.
20. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane wydaleniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Who's online

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.